Menu

ประกาศผลแล้ว MEGA 2017 เผยโฉมสุดยอดทีมนักพัฒนาฯ รุ่นใหม่ ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 หรือ Mobile Enterprise d-Government Awards: MEGA 2017 นี้ ซึ่งเป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดนักพัฒนารุ่นใหม่ และช่วยสร้างสตาร์ตอัป (Start up) ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจะนำไปต่อยอดให้เกิดงานบริการอัจฉริยะภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการและใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นในยุคดิจิทัล

MEGA 2017 เป็นโครงการประกวดและบ่มเพาะเพื่อสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น ภายใต้โจทย์การให้บริการภาครัฐไปสู่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของโครงการคือ Data Economy คือ การจัดสรรระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อพัฒนาเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ ที่จะขับเคลื่อนทั้งภาครัฐและเอกชนไปด้วยกัน โดยน้อมนำพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการพัฒนาประเทศมาเป็นหลักในการดำเนินโครงการฯด้วย

ซึ่งการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสุดยอดความคิด หรือรุ่นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งก็มีผู้เข้าแข่งขันทั้งระดับมัธยมศึกษา, ระดับอาชีวศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย และประเภทสุดยอดนวัตกรรม หรือรุ่นผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล จดทะเบียนประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากการประกวดแล้ว MEGA2017 ยังได้เสริมสร้างแรงบันดาลใจและดึงศักยภาพสูงสุดในตัวผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านกิจกรรม “แคมป์บ่มเพาะ” (Incubation) สำหรับผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละรอบ ครอบคลุมด้านต่างๆ อาทิ การออกแบบโมบายแอปพลิเคชันที่ดี, การทำ Prototype, Design Sprint , การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน, การส่งเสริมความรู้ด้านธุรกิจและด้านการนำเสนอและยังเสริมสร้างศักยภาพพร้อมเพิ่มพูนโอกาสให้กับผู้เข้ารอบทั้งนักเรียน นักศึกษาและผู้ประกอบการ ผ่านการพบ mentor เพื่อรับคำปรึกษาด้านต่างๆ อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้เข้าแข่งขันได้สั่งสมประสบการณ์จนสามารถก้าวข้ามผ่านไปสู่กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจได้


ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า MEGA 2017 เป็นโครงการที่มีกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ นักพัฒนาซอฟต์แวร์อาชีพเข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้นทุกปี โดยการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศไทย 367 ทีม 256 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทสุดยอดแนวความคิด หรือรุ่นนักเรียนนักศึกษา จำนวน 247 ทีม 173 ผลงาน และประเภทสุดยอดนวัตกรรม หรือรุ่นผู้ประกอบการจำนวน 120 ทีม 83 ผลงาน ในปีนี้มีหน่วยงานพันธมิตรคือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. , สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA , เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์พาร์ค , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC, บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) , บริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) และ บริษัท จีเอ็มโอ แซดดอทคอม เน็ตดีไซน์

MEGA 2017 ในครั้งนี้ ผู้ชนะเลิศประเภทสุดยอดนวัตกรรม (รุ่นผู้ประกอบการ) คือ บริษัท ซีคด็อก จำกัด จากผลงาน “แอปพลิเคชันค้นหาแพทย์เฉพาะทางใกล้บ้าน นัดหมายออนไลน์” ได้รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัล 100,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด จากผลงาน “Chiiwii LIVE – Chronic Care Management” ซึ่งเป็นระบบการแพทย์ทางไกลสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรัง ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร, รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด จากผลงาน “QueQ for Government Services & Hospitals” ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชยคือ บริษัท ดิจิค เทคโนโลยี จำกัด จากผลงาน “โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันข้อมูลจัดเก็บขยะและระบบบริหารจัดการการจัดเก็บขยะบนแพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะ” ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร

สำหรับประเภทสุดยอดแนวคิด (รุ่นนักศึกษา) ปีนี้ได้ผลงานชนะเลิศจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในชื่อ “ว่าง (Wang)” ผลงาน “ตลาดข้อมูล หรือ Data Market” ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งผลงาน “BlueZones (Find Your Right Health Care)” ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากผลงาน “Maniac Walk2Cash แอปพลิเคชันเพื่อการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเดิน” ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย จาก มหาวิทยาลัยรังสิตและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากผลงาน “Beyond (Remote Monitoring System for Diabetic Patients)” ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร

ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษในปีนี้คือ รางวัลยอดเยี่ยม หมวดการขนส่งและการเดินทาง จาก บริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จากผลงาน “ViaBus แอปพลิเคชันติดตามและนำทางรถโดยสารแบบเรียลไทม์”, รางวัลยอดเยี่ยม หมวดการเข้าถึงบริการภาครัฐ บริษัท ซีคด็อก จำกัด ในชื่อผลงาน “ค้นหาแพทย์เฉพาะทางใกล้บ้าน นัดหมายออนไลน์”, รางวัลยอดเยี่ยม หมวดเมืองน่าอยู่ จากบริษัท เอซีไอ ซอฟต์แวร์ จำกัด ในชื่อผลงาน “Deep Eyes”, รางวัลยอดเยี่ยม ด้านการออกแบบ (User Interface/ User Experience) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในชื่อผลงาน “Deshario Cloud (Cloud Blood Bank)” และรางวัลขวัญใจกรรมการ คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในชื่อผลงาน “Second การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสถานศึกษา เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล” ซึ่งทุกรางวัลในหมวดพิเศษนี้จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร


“รางวัลชนะเลิศประเภทสุดยอดนวัตกรรม ผู้ประกอบการในปีนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นประสบการณ์ใหม่ในการพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคได้ตรงกับความต้องการรักษา ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใดในประเทศไทย ด้วยแนวคิดของ บริษัท ซีคด็อก ที่สร้างสรรค์ผลงาน แอปพลิเคชันค้นหาแพทย์เฉพาะทางใกล้บ้าน นัดหมายออนไลน์ โดยมีระบบแจ้งเตือนการนัดหมายด้วย นับเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยดูแลสุขภาพประชาชนที่มีประโยชน์มากๆ ส่วนทางด้านรางวัลชนะเลิศประเภทสุดยอดนวัตกรรม นักศึกษาก็มีไอเดียน่าสนใจเรื่องตลาดข้อมูล ซึ่งเป็นแนวคิดให้เกิดตัวช่วยสำหรับผู้ต้องการข้อมูล เช่น นักวิจัยในวงการการศึกษา นักวิจัยทางการตลาด และบริษัทต่างๆ สามารถเก็บข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก ง่ายดาย ผ่านระบบ Crowdsourcing ซึ่งยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศไทย โดย Wang จะเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ระหว่างบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่ต้องการข้อมูล และผู้มีเวลาว่างอยากได้รายได้ ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพื่อนํามาใช้ตามต้องการ สามารถนําคําถามที่มีอยู่อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ Wang เพื่อแบ่งงานให้คนบนโลกออนไลน์ช่วยกันตอบได้ ผู้ทีมีเวลาว่าง อาทิ นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัททัวไป ซึงมีเวลาว่างทีจะสามารถมาตอบคําถามใน Wang ผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อรับเงินค่าตอบแทนได้ ถือเป็นแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจมาก” ดร.ศักดิ์กล่าว

เหล่านักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆ มาพัฒนาเป็นโมบาย โซลูชันใหม่ๆ ได้ เป็นการทำลายขอบเขตเดิมที่หน่วยงานรัฐจะพัฒนาโมบายโซลูชันบนฐานข้อมูลของหน่วยงานตนเองเท่านั้น อีกทั้งการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา ยังถือเป็นมิติใหม่ที่ดีต่อการพัฒนาต่อยอดบริการดิจิทัลอีกด้วย MEGA2017 ถือเป็นโครงการที่ได้ช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่, สร้างผู้ประกอบการ Startup, ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันของภาครัฐ นำไปสู่การช่วยยกระดับคุณภาพบริการของรัฐให้ประชาชน และยังช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาทั่วประเทศ อันจะเป็นรากฐานในการช่วยพัฒนาประเทศไทยต่อไป
ความคิดเห็น