Menu

สัญญาณเรียกขาน VR 009 และพระอัจฉริยภาพด้านสายอากาศ

รายการวิทยุ iT24Hrs On Radio ตอน สัญญาณเรียกขานจากฟ้า VR 009 และพระอัจฉริยภาพด้านสายอากาศ ออกอากาศทาง FM106 เวลา 17.30 น. เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2016

คลิกที่แถบด้านล่างนี้ เพื่อฟังรายการวิทยุ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระอัจฉริยภาพหลายด้าน และหนึ่งในด้านที่พระองค์มีพระอัจฉริยภาพนั้นก็คือ เรื่องของการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นวิทยุสื่อสาร หรือว่าสายอากาศ

โดยในเทปนี้ พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกิจการโทรคมนาคม และ รองประธาน กสทช. ได้กรุณาเล่าเรื่องราวของ VR 009 และพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หลายๆคนอาจยังไม่เคยทราบ

และท่านยังสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่บทความด้านล่างนี้
ความคิดเห็น