Menu

วิธีการถ่ายภาพพระจันทร์เต็มดวง ด้วยสมาร์ทโฟน

รายการ iT24Hrs On Radio ตอน “วิธีการถ่ายภาพพระจันทร์เต็มดวง ด้วยสมาร์ทโฟน” ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.30 น. ทาง FM106 

คลิกที่แถบด้านล่างนี้ เพื่อฟังรายการวิทยุ

นอกจากนี้ยังสามารถอ่านต่อได้ที่บทความวิธีถ่ายภาพพระจันทร์เต็มดวง SUPER FULL MOON ด้วยสมาร์ทโฟน
ความคิดเห็น