Menu

พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาประเทศและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ปี 2543 ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติถวายการเทิดพระเกียรติพระองค์ เป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เทปนี้มาสัมภาษณ์ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อคุยถึงเรื่องนี้ ชมวีดีโอสัมภาษณ์ทางด้านบน

นอกจากนี้ยังสามารถอ่านต่อได้ที่บทความ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
ความคิดเห็น